Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0067019OKC[Tüm Projeler] GenelHerkese Açık2018-06-13 14:122018-06-13 17:19
Bildirencan3006 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0067019: ÖKC Mali bilgilerinin GİB’e hiç bildirilmemiş ya da süresi içinde bildirilmemiş ya da hatalı olarak bildirilmişler Hk.
SoruÖKC Mali bilgilerinin GİB’e hiç bildirilmemiş ya da süresi içinde bildirilmemiş ya da hatalı olarak bildirilmiş olduğunun tespiti halinde uygulanacak Cezai müeyyide nedir?
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0113190)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2018-06-13 17:18

483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin “Sorumluluk ve cezai müeyyide” başlıklı 13 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca; perakende mal satışları ve hizmet ifalarına ilişkin olarak ÖKC’lerden düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait elektronik ortamda hazırlanıp belirtilen yöntemlerden biri ile GİB’e iletilme zorunluluğu getirilen mükellefler, mali raporların içeriğinde yer verdikleri mali bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar.

İstenilen mali bilgileri bu Tebliğin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanan kılavuzda belirlenen format, standart ve iletim yöntemine uygun olarak ve belirlenen süreler içinde elektronik ortamda GİB bilgi sistemlerine iletilmediğinin veya yapılacak denetimler neticesinde söz konusu rapor ile bildirilmiş olan mali bilgilerin eksik veya yanlış bildirildiğinin tespiti hallerinde mükelleflere, her bir tespite ilişkin olarak 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinde yazılı özel usulsüzlük cezası tatbik edilecektir.


Powered by Mantis Bugtracker